วัฒนธรรม

วัฒนธรรม หมายรวมถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการต่าง ๆ วัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์แห่งการดำรงชีวิต เป็นมรดกแห่งสังคม มีทั้งส่วนจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เป็นปัจจัยสำคัญในการก่อร่างสร้างความประพฤติปฎิบัติของประชาชาติ

วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  • วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้เกิดปัญญาและมีจิตใจที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็น ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และระเบียบแบบแผนของขนบธรรมเนียมประเพณี

โครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสำคัญ วิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คนในหมู่สร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และ ความเหมาะสม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม ภาคเหนือ ประเพณีลอยโคมยี่เป็ง

“ยี่เป็ง”เป็นภาษาคำเมือง ภาคเหนือ คำว่า “ยี่” แปลว่า สอง และคำว่า “เป็ง” แปลว่า พระจันทร์เต็มดวง ประเพณียี่เป็ง เป็น วัฒนธรรม ของชาวล้านนาเป็นการปล่อยโคมขึ้นสู่ท้องฟ้าแทนการลอยกระทงในลำน้ของภาคอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นในวันเพ็ญเดือน 2 ซึ่งชาวล้านนาภาคเหนือ จะนับเดือนจากปฎิทินทางจันทรคติ ซึงจะเร็วกว่าปฎิทินไทย 2 เดือน ดังนั้นเดือนสิบสองของไทย จึงตรงกับเดือนยี่ หรือเดือน 2 ของไทยล้านนา นั้นเอง

วัฒนธรรม

ชาวล้านนาเชื่อว่าการจุดโคมลอย เป็นการบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ ตัวโคมทำจากกระดาษสาสี ติดบนโครงไม้ไผ่ สันสวยงาม ตรงกลางโคมจะมีชนวนสำหรับจุดไฟ ความร้อนจะดันพาโคมลอยให้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า

 

 

ขอบคุณภาพจาก www.Google.com